Alabanza
Alabanza

Regulamin:
§ 1. Definicje
§ 2. Postanowienia ogólne
§ 3. Zasady korzystania ze Sklepu internetowego
§ 4. Zamówienia
§ 5. Ceny i warunki płatności
§ 6. Realizacja dostawy
§ 7. Reklamacje – rękojmia
§ 8 Odstąpienie od umowy – zwroty produktów
§ 9. Postanowienia końcowe

Właścicielem, Administratorem Sklepu oraz podmiotem prowadzącym sklep internetowy pod adresem www.alabanza.pl jest Luk Tech Łukasz Skąpski z siedzibą w Ostrowie Wielkopolski ul. Jana Mertki 9B/1, 63-400 Ostrów Wielkopolski, NIP: PL6222823627.

Klient ma możliwość kontaktu z prowadzącym sklep internetowy w każdy z poniższych sposobów:
- poprzez pocztę elektroniczną na adres: [email protected]

§ 1. Definicje
1. Regulamin - niniejszy dokument określający w szczególności zasady i warunki korzystania oraz funkcjonowania Sklepu internetowego, zasady świadczenia i korzystania z usług oferowanych w ramach Sklepu przez Sprzedawcę, a także wszelkie ewentualne załączniki do niniejszego dokumentu, wymienione w jego treści, stanowiące jego integralną część,
2. Sprzedawca – Luk Tech Łukasz Skąpski z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Jana Mertki 9B/1, 63-400 Ostrów Wielkopolski, NIP: PL6222823627.
3. Sklep – sklep internetowy dostępny pod adresem www.alabanza.pl
4. Konsument – osoba fizyczna nabywająca produkty za pośrednictwem Sklepu internetowego www.alabanza.pl w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową
5. Przedsiębiorca na prawach konsumenta - osoba fizyczna nabywająca Produkty w Sklepie internetowym w celu związanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności gospodarczej.
6. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka nieposiadająca osobowości prawnej, nabywająca Produkty w Sklepie internetowym w ramach działalności gospodarczej lub zawodowej; w przypadku osoby fizycznej za Przedsiębiorcę uważa się osobę fizyczną nabywającą Produkty w Sklepie internetowym w celu związanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że posiada ona dla niej charakter zawodowy, wynikający w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności gospodarczej.
7. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, nabywająca produkty za pośrednictwem Sklepu internetowego www.alabanza.pl;
8. Kupujący – Klient oraz Konsument łącznie;
9. Rejestracja – czynność polegająca na podaniu poprawnych danych, w tym danych osobowych, które są niezbędne do założenia Kupującemu Konta;
10. Konto – indywidualny panel administracyjny Kupującego dostępny po dokonaniu rejestracji i zalogowaniu w Sklepie internetowym www.alabanza.pl;
11. Produkt – rzecz ruchoma dostępna w Sklepie internetowym, przeznaczona do sprzedaży na podstawie zawartej przez Sprzedawcę z Klientem Umowy sprzedaży, z wykorzystaniem funkcjonalności Sklepu internetowego;
12. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, stanowiące ofertę zawarcia Umowy sprzedaży złożoną Sprzedawcy przez Klienta, składane z wykorzystaniem funkcjonalności Sklepu internetowego, zawierające informacje niezbędne do zawarcia i wykonania Umowy sprzedaży.
13. Koszyk – forma magazynowania wybranych przez Kupującego produktów w celu późniejszego zakupu;
14. Umowa zawarta na odległość - Umowa zawarta na odległość przez Strony, przy braku jednoczesnej obecności dwóch Stron Umowy;
15. Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży w rozumieniu Kodeksu cywilnego, dotycząca sprzedaży przez Sprzedawcę na rzecz Klienta Produktów objętych Zamówieniem, której warunki określa Regulamin;

§ 2. Postanowienia ogólne
1. Niniejszy Regulamin określa ogólne zasady funkcjonowania serwisu www.alabanza.pl umieszczonego w domenie www.alabanza.pl w tym ogólne zasady realizacji przez Sprzedawcę usług świadczonych drogą elektroniczną w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002r. Nr.144, poz. 1204)
2. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że świadczenie usług odbywa się przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego, zapewniającego przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczenie usług drogą elektroniczną(Dz.U.2002 Nr 144 poz.1204).
3. Korzystanie ze Sklepu może się odbywać wyłącznie na zasadach określonych w treści niniejszego Regulaminu.
4. Przystąpienie do korzystania ze Sklepu oznacza bezwarunkową akceptację i zobowiązanie Kupującego do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
5. Wszystkie produkty oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad , oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
6. Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia Kupującemu produktów bez wad.
7. Przedmiotem działalności Sklepu jest sprzedaż detaliczna biżuterii sztucznej za pośrednictwem sieci Internet.
8. Dla prawidłowego korzystania przez Kupujących z usług udostępnianych w ramach serwisu przez Sprzedawcę, niezbędne jest: połączenie z siecią Internet, posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów sieci Internet, korzystanie z przeglądarki obsługującej język programowania JavaScript i HTML5, a ponadto akceptującej pliki typu cookies, oraz w przypadku Kupujących dokonujących rejestracji, posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).
9. Polityka Prywatności stanowi integralną część Regulaminu.
10. Sprzedawca obok informacji o obniżonej cenie produktu umieszcza informację o najniższej cenie towaru, która obowiązywała w okresie ostatnich 30 dni przed promocją.

§ 3. Zasady korzystania ze Sklepu internetowego
1. W celu pełnego korzystania ze Sklepu internetowego konieczne jest posiadanie Konta. Posiadać Konto mogą wyłącznie zarejestrowani Kupujący.
2. Rejestracja w Sklepie jest bezpłatna i dobrowolna.
3. Rejestracja w Sklepie następuje poprzez wypełnienie wszystkich wymaganych pól elektronicznego formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie www.alabanza.pl poprzez podanie swoich Danych Osobowych (adres e-mail) zgodnych z prawdą.
4. Dokonując rejestracji w Sklepie Kupujący niniejszym oświadcza, że:
a. zapoznał się z Regulaminem i akceptuje wszystkie jego postanowienia,
b. dobrowolnie przystępuje do korzystania ze Sklepu internetowego,
c. dane zawarte w formularzu rejestracyjnym oraz ewentualnie następnie zmienione w trakcie korzystania ze Sklepu są prawdziwe,
d. wyraża zgodę na przetwarzanie ww. danych przez Administratora w celu prawidłowego świadczenia usług określonych w Regulaminie Sklepu, jak również w celach operacyjnych i statystycznych związanych z prowadzeniem Sklepu,
e. wyraża zgodę na otrzymywanie na wskazany w ustawieniach Konta Kupującego adres poczty elektronicznej wiadomości od Sprzedawcy oraz informacji o utrudnieniach, zmianach czy przerwach technicznych w działaniu Sklepu,
f. posiada prawo uzyskania informacji o prawie dostępu do własnych danych osobowych oraz możliwości ich zmiany, możliwości żądania zaprzestania ich przetwarzania, możliwości wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych i możliwości żądania ich usunięcia w przypadku, gdy zostały zebrane z naruszeniem prawa bądź wbrew woli Kupującego, lub są już nieprzydatne do celu, do jakiego zostały zebrane;
5. Każdy Kupujący może mieć tylko jedno Konto. Kupujący zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy danych niezbędnych do logowania. Wyłączną odpowiedzialność za ujawnienie tych danych ponosi Kupujący.
6. Po dokonaniu rejestracji, na podany adres poczty elektronicznej Sprzedawca przesyła potwierdzenie zakończenia rejestracji wraz z linkiem służącym do aktywacji Konta. Z chwilą aktywacji Kupujący posiada możliwość korzystania z Konta, na które loguje się przy pomocy loginu i hasła wskazanego przy rejestracji.
7. W przypadku powzięcia wątpliwości, co do prawdziwości lub poprawności danych Kupującego, Sklep internetowy uprawniony jest do ich weryfikacji. W szczególności uprawniony jest do żądania od Kupującego dostarczenia lub okazania w wyznaczonym terminie (nie dłuższym niż 7 dni) dokumentów potwierdzających te dane, pod rygorem odstąpienia od Umowy z Kupującym ze skutkiem natychmiastowym.
8. Sprzedawca umożliwia swoim Klientom wystawianie i dostęp do opinii o Produktach oraz o Sklepie Internetowym na zasadach wskazanych w niniejszym punkcie Regulaminu.
a. Wystawienie opinii przez Klienta możliwe jest po skorzystaniu z formularza umożliwiającego dodanie opinii o Produkcie lub Sklepie Internetowym. Formularz ten może być udostępniony bezpośrednio na stronie Sklepu Internetowego (w tym także za pomocą zewnętrznego widgetu) lub może zostać udostępniony za pomocą indywidualnego linku otrzymanego przez Klienta po zakupie na podany przez niego adres poczty elektronicznej. Dodając opinię, Usługobiorca może również dodać ocenę graficzną lub zdjęcie Produktu – jeżeli taka opcja jest dostępna w formularzu opinii.
b. Opinia o Produkcie może być wystawiona tylko do faktycznie zakupionych Produktów w Sklepie Internetowym Sprzedawcy oraz przez Klienta, który dokonał zakupu opiniowanego Produktu. Zabronione jest zawieranie fikcyjnych lub pozornych Umów Sprzedaży w celu wystawienia opinii o Produkcie. Opinia o Sklepie Internetowym może być wystawiona przez osobę będącą Klientem Sklepu Internetowego.
c. Dodawanie opinii przez Klientów nie może być wykorzystywane do działań bezprawnych, w szczególności do działań stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji, czy też działań naruszających dobra osobiste, prawa własności intelektualnej lub inne prawa Sprzedawcy lub osób trzecich. Klient dodając opinię obowiązany jest do działania zgodnego z prawem, niniejszym Regulaminem i dobrymi obyczajami.
d. Opinie mogą być udostępniane bezpośrednio na stronie Sklepu Internetowego (np. przy danym Produkcie) lub w zewnętrznym serwisie zbierającym opinie, z którym współpracuje Sprzedawca i do którego odsyła na stronie Sklepu Internetowego (w tym także za pomocą zewnętrznego widgetu umieszczonego na stronie Sklepu Internetowego).
e. Sprzedawca zapewnia aby publikowane opinie o Produktach pochodziły od jego Klientów, którzy zakupili dany Produkt. W tym celu Sprzedawca podejmuje następujące działania, aby sprawdzić, czy opinie pochodzą od jego Klientów.
f. Opublikowanie opinii wystawianej za pomocą formularza wymaga wcześniejszej weryfikacji przez Usługodawcę. Weryfikacja polega na sprawdzeniu zgodności opinii z Regulaminem, w szczególności na sprawdzeniu, czy osoba opiniująca jest Klientem Sklepu Internetowego – w tym wypadku Sprzedawca sprawdza, czy osoba ta dokonała zakupu w Sklepie Internetowym, a w przypadku opinii o Produkcie sprawdza dodatkowo, czy zakupiła opiniowany Produkt. Weryfikacja następuje bez zbędnej zwłoki.
g. Administrator zastrzega sobie prawo do odmowy publikacji opinii, w przypadku gdy:
a. zawierają treści powszechnie uważane za wulgarne, obrażające innych, propagujące przemoc, obrażające uczucia religijne lub dobre obyczaje,
b. narusza jakiekolwiek prawa osób trzecich, w tym prawa związane z ochroną praw autorskich i praw pokrewnych, ochroną praw własności przemysłowej, tajemnicą przedsiębiorstwa lub mające związek ze zobowiązaniami o zachowaniu poufności,
c. zawiera dane osobowe, teleadresowe adresy e-mail lub inne dane umożliwiające bezpośredni kontakt,
d. zawiera odnośniki do innych stron internetowych, podmiotów innych niż serwis Prawo Mamy, w szczególności konkurencyjnych serwisów internetowych czy sklepów internetowych,
e. zawiera treści reklamowe lub inne treści o charakterze komercyjnym,
f. nie dotyczy w całości lub części opiniowanego produktu,
g. zawiera treści o charakterze spamu,
h. istnieje podejrzenie, że jest zamieszczana przez automaty, tzw. boty,
i. są kopią opinii w całości lub części innych Użytkowników Platformy alabanza.pl, producenta produktu lub zawierają fragmenty treści z różnych źródeł lub są kopią opinii własnej;
j. są wyłącznie opisem produktu;
k. dotyczą procesu sprzedaży zarezerwowanego na Platformie vezzi.pl produktu lub innych aspektów niezwiązanych z cechami i funkcjonalnością produktu.
h. W razie wątpliwości Sprzedawcy lub zastrzeżeń kierowanych do Sprzedawcy przez innych Klientów lub osoby trzecie, czy dana opinia pochodzi od Klienta lub czy dany Klient kupił dany Produkt, Sprzedawca zastrzega sobie prawo skontaktowania się z autorem opinii celem wyjaśnienia i potwierdzenia, że faktycznie jest Klientem Sklepu Internetowego lub dokonał zakupu opiniowanego Produktu.
i. Wszelkie uwagi, odwołania od weryfikacji opinii, czy też zastrzeżenia czy dana opinia pochodzi od Klienta lub czy dany Klient kupił dany Produkt mogą być zgłaszane w trybie analogicznym do procedury reklamacyjnej wskazanej w punkcie 9. Regulaminu.
j. Sprzedawca nie zamieszcza ani nie zleca zamieszczania innej osobie nieprawdziwych opinii lub rekomendacji Klientów oraz nie zniekształca opinii lub rekomendacji Klientów w celu promowania swoich Produktów. Sprzedawca udostępnia opnie zarówno pozytywne, jak i negatywne. Sprzedawca nie udostępnia sponsorowanych opinii.
k. Każdy kupujący/klient może publikować opinie o towarze/usłudze w odpowiednim miejscu na stronie internetowej Sklepu. Opinia powinna być napisana językiem polskim z zachowaniem zasad poprawniej polszczyzny.
l. Opinie są subiektywnymi wypowiedziami Klientów. Sprzedawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ich treść.
m. Kupujący/klient oświadcza, że jego wypowiedź nie narusza obowiązujących przepisów prawa, ani praw osób trzecich. Ponosi on pełną odpowiedzialność za wypowiedzi umieszczone przez niego w Sklepie Internetowym [nazwa sklepu].
n. Nadesłana opinia podlega weryfikacji przez sprzedawcę pod względem sprawdzenia czy opinia ta nie zawiera treści o charakterze zakazanym tj. w szczególności gdy opinia narusza obowiązujące przepisy, zawiera treści zakazane, reklamowe, dane osobowe, narusza prawa autorskie itd.

§ 4. Zamówienia
1. Kupujący może składać zamówienia w Sklepie 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu poprzez stronę internetową www.alabanza.pl.
2. Sklep prowadzi sprzedaż na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.
3. Informacje o produktach prezentowane na stronach internetowych Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego; stanowią zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży.
4. Złożenie zamówienia stanowi ofertę w rozumieniu kodeksu cywilnego, złożoną Sprzedawcy przez Kupującego.
5. Zamówienie zostanie przyjęte pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców Sklepu.
6. Kupujący może złożyć zamówienie po zalogowaniu się na swoje Konto poprzez wykorzystanie podanego przy Rejestracji loginu oraz hasła.
7. W celu złożenia zamówienia Kupujący powinien dodać do „Koszyka” Produkt, który zamierza kupić. Wybór Produktów jest możliwy z kategorii wskazanych na stronie internetowej.
8. Aby sfinalizować zamówienie należy dodać do „Koszyka” wybrane przez siebie Produkty, określić rodzaj wysyłki i formę płatności, a następnie wybrać opcję „Kupuję” oraz postępować zgodnie z podanymi wskazówkami.
9. Po dokonaniu prawidłowego zamówienia, zamówienie uważa się za przyjęte. Zamówienia złożone w ten sposób są potwierdzane mailowo. Za chwilę zawarcia umowy uznaje się wysłanie do Kupującego informacji zwrotnej z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia.
10. Kupujący będzie mógł wprowadzić zmiany (dotyczące danych adresowych i danych do faktury) w zamówieniu tylko do chwili otrzymania maila o potwierdzeniu otrzymania opłaty (w przypadku przelewy tradycyjnego lub płatności elektronicznej).
11. Kupujący może anulować zamówienie do momentu zmiany jego statusu na Wysłane - telefonicznie pod numerem: 731 421 668 lub e-mailem, pod adresem [email protected].
12. Przyjęcie zamówienia do realizacji rozpoczyna się:
a. w przypadku zamówień płatnych przelewem tradycyjnym – po zaksięgowaniu odpowiedniej kwoty na rachunku bankowym Sprzedawcy
b. w przypadku zamówień płatnych z wykorzystaniem metod elektronicznych – w momencie dokonania płatności i potwierdzenia przez operatora
13. Realizacja zamówienia złożonego w dni powszednie po godzinie 15:00 oraz w soboty, niedziele i święta będzie rozpatrywana w najbliższym dniu roboczym.
14. W przypadku niedostępności części produktów w zamówieniu Kupujący informowany jest przez Sprzedawcę o stanie zamówienia. Kupującemu przysługuje wówczas prawo do podjęcia decyzji w zakresie sposobu realizacji zamówienia poprzez częściową realizację aktualnie dostępnych produktów, wydłużenie czasu oczekiwania bądź anulowanie całości zamówienia. Brak decyzji Kupującego w terminie 3 dni od dnia poinformowania o częściowej niedostępności produktów uprawnia Sprzedawcę do wysłania dostępnych w zamówieniu produktów bądź anulowania zamówienia. O czynnościach wymienionych w niniejszym punkcie Kupujący zostanie poinformowany na wskazany przy Rejestracji adres e-mail.
15. Sklep uprawniony jest do niezrealizowania zamówienia w sytuacji, gdy Kupujący składając zamówienie nie wyraził zgody na weryfikację danych, podał nieprawdziwe dane, w tym informacje dotyczące jego zdolności do czynności prawnych lub z innych powód weryfikacja danych zakończyła się negatywnie

§ 5. Ceny i warunki płatności
1. Wszystkie ceny widoczne na stronach internetowych Sklepu wyrażone są w walucie polskiej i stanowią wartość brutto. Ceny te nie obejmują kosztów przesyłki.
1. Płatności za zamówione produkty można dokonać za przedpłatą na rachunek bankowy Sprzedawcy każdorazowo przedkładany zamawiającemu lub z wykorzystaniem metod płatności elektronicznych.
2. Kupujący dokonuje zakupu towaru oraz zamówienia usługi dostawy według cen oraz wysokości kosztów dostawy obowiązujących w chwili złożenia zamówienia.
3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz wysokości kosztów dostawy, w szczególności w przypadku zmiany cenników usług świadczonych przez podmioty realizujące dostawy. Postanowienie to nie dotyczy zamówień już realizowanych.
4. W przypadku braku zapłaty za zamówiony Produkt w terminie 7 dni liczonych od dnia prawidłowo złożonego zamówienia, Sklep zastrzega sobie prawo do anulowania złożonego zamówienia. Nie wyklucza to możliwości złożenia przez Kupującego ponownego zamówienia tego samego Produktu.
5. Aktualne ceny oraz wysokość kosztów dostawy przedstawione są na podstronie Sklepu internetowego oraz są widoczne na poziomie Koszyka.
6. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość prawa do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie Sklepu, wprowadzania nowych towarów do oferty, przeprowadzania oraz odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu oraz wprowadzania w nich zmian.

§ 6. Realizacja dostawy
1. Dostawa następuje na adres wskazany przez Kupującego w zamówieniu.
2. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura bez VAT, przesyłana Kupującemu w formie elektronicznej, na co Kupujący musi wyrazić zgodę.
3. Wszystkie koszty związane z wysyłką Produktów na terenie Polski pokrywa Kupujący.
4. Przesyłki zagraniczne są realizowane tylko i wyłącznie poprzez firmę kurierską, koszty wysyłki za granicę pokrywa Kupujący.
5. Koszt wysyłki obliczany jest indywidualnie w zależności od wybranej formy płatności oraz wyboru sposobu dostawy. Koszty wysyłki podane są w kwotach brutto z uwzględnieniem należnego podatku VAT, według stawki obowiązującej w dniu prawidłowego złożenia zamówienia.
6. Termin realizacji Zamówienia jest wskazany przy danym Produkcie i dotyczy przesyłek realizowanych na terenie Polski.

§ 7. Reklamacje – rękojmia
1. Wobec klientów będących Przedsiębiorcami Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialność za wady rzeczy sprzedanej.
2. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Konsumenta, jeżeli sprzedany towar jest niezgodny z umową (rękojmia), są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w ustawie o prawach konsumenta.
3. Sprzedawca odpowiada wobec Konsumenta za niezgodność Towaru z umową istniejącą w chwili jego dostarczenia, która zostanie stwierdzona w okresie do 2 lat od tego momentu.
4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Towaru z Umową sprzedaży w zakresie, o którym mowa w ustawie o prawach konsumenta, jeżeli Konsument, najpóźniej w chwili zawarcia Umowy, został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha Towaru odbiega od wymogów zgodności z Umową określonych w ustawie, oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy Towaru.
5. Jeżeli Towar jest niezgodny z umową, Konsument może żądać jego naprawy lub wymiany. Koszt wymiany lub naprawy ponosi Sprzedawca.
6. Sprzedawca może dokonać wymiany, gdy Konsument żąda naprawy, lub Sprzedawca może dokonać naprawy, gdy Konsument żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności Towaru z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy.
7. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy lub przewyższy cenę Towaru, może on odmówić doprowadzenia Towaru do zgodności z umową.
8. Konsument udostępnia Sprzedawcy Towar podlegający naprawie lub wymianie. Sprzedawca odbiera od Konsumenta Towar na swój koszt.
9. Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, jeżeli Towar jest niezgodny z Umową sprzedaży, gdy:
10. Sprzedawca odmówił doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową sprzedaży
11. Sprzedawca nie doprowadził Towaru do zgodności z Umową sprzedaży;
12. Brak zgodności Towaru z umową występuje nadal, pomimo że Sprzedawca próbował doprowadzić Towar do zgodności z Umową sprzedaży;
13. Brak zgodności Towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia natychmiastowe obniżenie ceny albo odstąpienie od Umowy sprzedaży;
14. Z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.
15. Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z Umowy sprzedaży, w jakiej wartość Towaru niezgodnego z Umową sprzedaży pozostaje do wartości Towaru zgodnego z Umową sprzedaży. Zwrot należności powstałej wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny następuje nie później niż w terminie 14 dni o dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o obniżeniu ceny.
16. Sprzedawca może nie przyjąć oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, jeśli wykaże, że brak zgodności Towaru z Umową sprzedaży jest nieistotny.
17. W razie odstąpienia od Umowy sprzedaży Konsument niezwłocznie zwraca Towar Sprzedawcy na jego koszt. Sprzedawca zwraca koszty zakupu nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru lub dowodu jego odesłania.
18. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta drogą mailową , pisemnie na adres Sprzedawcy.
19. W przypadku składania reklamacji zaleca się korzystanie z formularza reklamacji umieszczonego na stronie.
20. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną .
21. Jeżeli Konsument nie zgadza się z wynikiem przeprowadzonego postępowania reklamacyjnego przez Sprzedawcę, może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia swoich roszczeń.
22. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.

§ 8. Odstąpienie od umowy – zwroty produktów
1. Konsument, na podstawie art. 27 ustawy o prawach konsumenta, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, 34 oraz 35 Ustawy o prawach konsumenta, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni od dnia doręczenia mu przedmiotu umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można wysłać drogą elektroniczną na adres: [email protected] bądź też listownie na adres: ul. Jana Mertki 9B/1, 63-400 Ostrów Wielkopolski.
2. Oświadczenie może zostać złożone na formularzu, który stanowi Załącznik do niniejszego.
3. Sprzedawca potwierdza Konsumentowi niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy jego otrzymanie. Potwierdzenie takie wysyłane jest na adres e-mail, podany przy Zamówieniu lub wskazany jako kontaktowy na złożonym oświadczeniu o odstąpieniu od umowy.
4. W razie odstąpienia Umowa uważana jest za niezawartą. Strony dopuszczają możliwość odstąpienia od umowy w części dotyczącej poszczególnych produktów, wówczas umowa w pozostałym zakresie jest obowiązująca.
5. Konsument ma obowiązek zwrócić produkt lub produkty niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy.
6. Konsument zwraca przedmiot lub przedmioty Umowy, od której odstąpił na własne ryzyko oraz koszt.
7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu lub produktów będących przedmiotem Umowy, następujące po korzystaniu z produktu lub produktów w sposób wykraczający poza zwykły zarząd produktem, w celu stwierdzenia cech, funkcjonalności oraz charakteru produktu.
8. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przez Konsumenta, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt dostarczenia produktu z zastrzeżeniem, że:
a. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba, że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami;
b. w przypadku wybrania przez Konsumenta sposobu dostarczenia produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów;
c. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności, o czym mowa w pkt. 7 powyżej;
9. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

§ 9. Postanowienia końcowe
1. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego regulaminu po uprzednim poinformowaniu Kupujących o zakresie przewidywanych zmian nie później niż w terminie 14 dni przed wejściem w życie nowej wersji Regulaminu.
2. Zamówienia złożone w trakcie obowiązywania poprzedniej wersji Regulaminu będą realizowane zgodnie z jego postanowieniami.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego oraz ustaw szczególnych.
4. W przypadku sporów wynikających pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym, Strony będą dążyć do polubownego załatwienia sprawy. W przypadku braku porozumienia sądem właściwym jest sąd określony zgodnie z przepisami ustawy Kodeks postępowania cywilnego.
5. Niniejszy Regulamin jest dostępny w wersji elektronicznej na stronie www.alabanza.pl.
6. Za adres e-mail Sklepu internetowego uważa się [email protected], za numer telefonu 731 421 668 za adres korespondencyjny: ul. Jana Mertki 9B/1, 63-400 Ostrów Wielkopolski.
7. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie w dniu jego ogłoszenia

 

Koszyk

Cart is empty.

Konto

Konto

Nie masz konta?
Stwórz konto